Opłata sądowa

Dz.U.2014.1025

USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

()

TYTUŁ II

OPŁATY

()

DZIAŁ 4

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

()

Rozdział 3

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Art. 42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej]

1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. [Wnioski o wpis w księdze wieczystej podlegające opłacie stałej 150 zł]

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1)  własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2)  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3)  praw osobistych i roszczeń;

4)  zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. [Wnioski do sądu wieczystoksięgowego  podlegające opłacie stałej 60 zł]

1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

1)  założenie księgi wieczystej;

2)  połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

3)  odłączenie nieruchomości lub jej części;

4)  sprostowanie działu I-O;

5)  wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

6)  dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

 

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. [Liczba pobieranych opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym]

1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. [Opłata od wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej]

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47. [Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt]

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48. [Opłata od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów]

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.