Aktualności

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL

dodane 03.06.2024

Zwracamy uwagę, że notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej, której przedmiotem jest:  1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich, 2) sporządzenie pełnomocnictwa do nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich   ma ustawowy obowiązek zweryfikowania w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL osób fizycznych biorących udział w tych czynnościach jest zastrzeżony oraz odmówić dokonania czynności w przypadku zastrzeżonego numeru PESEL, co ma na celu zapobiec rozporządzaniu nieruchomościami przez osoby nieuprawnione.   Osoby, które zastrzegły swoje numery PESEL, przed przystąpieniem do aktu notarialnego (najpóźniej po wejściu do kancelarii) powinny cofnąć takie zastrzeżenie, w przeciwnym razie niemożliwym będzie dokonanie planowanej czynności notarialnej.  

Elektroniczne wnioski wieczystoksięgowe

dodane 24.10.2018

Zgodnie z art. 626(4) § 1 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o wpis w księdze wieczystej wynikający z czynności dokumentowanej aktem notarialnym notariusz składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po dokonaniu czynności notarialnej w tutejszej kancelarii mogą się Państwo do nas zgłosić w celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku, odzwierciedlającego jego treść oraz numer nadany w Repertorium Centralnym.

RODO

dodane 25.05.2018

Notariusz w Kancelarii Notarialnej przy ul. Jastrzębowskiego nr 24 lok. U07 w Warszawie, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej przez Notariuszy: Ewę Cubała-Chałupczak i Karola Bryla, który otrzyma od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku). Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adresy poczty elektronicznej: cubala@notariusze.waw.pl, chalupczak@notariusze.waw.pl, k.bryl@notariusze.waw.pl Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Archiwizacja aktów notarialnych

dodane 26.01.2016

Zgodnie z art. 90 § 1. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164): „Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.” Aktualnie, w ten sposób zostały zarchiwizowane wszystkie akty notarialne sporządzone przez notariuszy: Wieńczysławę Cubała, Ewę Cubałę-Chałupczak i Pawła Chałupczaka w okresie do 31.12.2011 roku. Wypisy wymienionych aktów notarialnych uzyskacie Państwo w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa, wydziale ksiąg wieczystych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla wnioskodawców mających miejsce zamieszkania poza Warszawą właściwy jest X Wydział Ksiąg Wieczystych. Natomiast wypisy wszystkich aktów notarialnych sporządzonych po 1.01.2012 roku prosimy zamawiać telefonicznie, bądź drogą mailową bezpośrednio w naszej Kancelarii.  

Księgi Wieczyste

dodane 11.01.2016

Zgodnie z par. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013, poz. 707): "Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę". Z treścią księgi wieczystej można zapoznać się on-line na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do Na wskazanej stronie można także złożyć wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (odpisu księgi wieczystej).