Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, którego wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki 23%.

Notariusz, jako płatnik oblicza, pobiera od podatnika (odpowiedniej strony czynności notarialnej) i odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego,
  • podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Jeżeli w sporządzonym akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i przekazuje ją w ustawowym terminie na rachunek właściwego sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą.

Płatności za czynności notarialne można dokonać:

  • gotówką w Kancelarii w dniu dokonania czynności notarialnej,
  • przelewem na rachunek bankowy Kancelarii nr: 41 1240 6250 1111 0000 4590 7618 prowadzony przez Pekao S.A.,
  • kartą płatniczą Visa, MasterCard, Maestro - za wyjątkiem opłat sądowych, podatków od czynności cywilnoprawnych i podatków od darowizny,
  • wpłat z tytułu depozytów notarialnych prosimy dokonywać na rachunek bankowy depozytowy Kancelarii nr: 73 1240 6250 1111 0000 4593 2359 prowadzony przez Pekao S.A.